HOME

Geschiedenis

In 1903 kwam Ds. Visscher vanuit Rotterdam als predikant naar de Ned. Herv. Gemeente te Rottevalle. De omgeving bestond uit heide, met hier en daar een verhoging waar rook uit te voorschijn kwam. Dit waren de spitketen waarin de meeste mensen op de heide woonden. Het was door armoede gedreven een vrijgevochten volkje met eigen wetten en regels.
Ds. Visscher trok zich het lot van deze mensen aan en probeerde in hun toestand enige verbetering te brengen. Door het uitdelen van voedsel en kleding en door de oprichting van een landkolonisatie, waardoor de heide kon worden ontgonnen, kreeg hij het vertrouwen van de heidebewoners en dit resulteerde in 1906 tot de bouw van een klein eenvoudig evangelisatie gebouw, waar zondags dienst werd gehouden.

In 1937 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk, waarin tot op heden de· diensten plaats vinden. Het oude gebouw is ingericht voor andere activiteiten. In het begin was er veel activiteit. Een muziekkorps, een zangvereniging, een jongens- en meisjesvereniging, vrouwenvereniging, mannenvereniging enz. Er gingen wel 120 kinderen naar de zondagsschool. In 1926 werd de heer H. Hofstra aangesteld als kerkelijk werker. Hij heeft de gemeente 40 jaar als voorganger gediend. Noord-Jeruël werd in die jaren dan ook het Hofstra kerkje genoemd.

In het jaar 2006 hebben we in september het 100-jarig bestaan gevierd. Vooral de tentoonstelling die door een aantal zeer gedreven personen was opgezet, was een groot succes. Meer dan 300 personen bezochten deze tentoonstelling. We hebben er een archief vol met documenten aan overgehouden.

Onder de vleugels van de kerk

Na het vertrek van Ds. Visscher ging ook het verschil in modaliteit (vrijzinnig/orthodox) in deze omgeving een rol spelen. De Hervormde gemeente te Rottevalle neigde meer naar de vrijzinnige richting, terwijl Noord- Jeruël meer orthodox in de leer bleef. Dat bracht verwijdering, waardoor de contacten minder werden. Zo moesten we voor doop en avondmaal uitwijken naar buurgemeenten.
Gelukkig kwam er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een kentering. Door de wens van beide zijden om de verhoudingen weer op de rails te zetten, is er in 1986 een kerkenraadscommissie gevormd, die het kerkelijk functioneren van Noord-Jeruël begeleide.

De laatste reguliere dienst van Noord-Jeruël was op 21 april 2019. Onze gedachten staan stil.
Maar tegelijkertijd mogen we erop vertrouwen dat God niet laat varen het werk dat Zijn hand begonnen is. Dat is een troostvolle gedachte, die we niet mogen vergeten.

Aantal leden

Onze vereniging bestaat uit belijdende leden, doopleden en overige leden die een sterke band met onze vereniging hebben. Op papier zijn dat er nu nog ongeveer 30 personen.

Met deze informatie hebben wij u een indruk willen geven van onze evangelisatie vereniging: “Noord-Jeruël”.

Met vriendelijke groet,

Bestuur van Noord-Jeruël