Geschiedenis

In 1903 kwam Ds. Visscher vanuit Rotterdam als predikant naar de Ned. Herv. Gemeente te Rottevalle. De omgeving bestond uit heide, met hier en daar een verhoging waar rook uit te voorschijn kwam. Dit waren de spitketen waarin de meeste mensen op de heide woonden. Het was door armoede gedreven een vrijgevochten volkje met eigen wetten en regels.
Ds. Visscher trok zich het lot van deze mensen aan en probeerde in hun toestand enige verbetering te brengen. Door het uitdelen van voedsel en kleding en door de oprichting van een landkolonisatie, waardoor de heide kon worden ontgonnen, kreeg hij het vertrouwen van de heidebewoners en dit resulteerde in 1906 tot de bouw van een klein eenvoudig evangelisatie gebouw, waar zondags dienst werd gehouden.

In 1937 werd de eerste steen gelegd voor de bouw van een nieuwe kerk, waarin tot op heden de· diensten plaats vinden. Het oude gebouw is ingericht voor andere activiteiten. In het begin was er veel activiteit. Een muziekkorps, een zangvereniging, een jongens- en meisjesvereniging, vrouwenvereniging, mannenvereniging enz. Er gingen wel 120 kinderen naar de zondagsschool.In 1926 werd de heer H. Hofstra aangesteld als kerkelijk werker. Hij heeft de gemeente 40 jaar als voorganger gediend. Noord-Jeruël werd in die jaren dan ook het Hofstra kerkje genoemd.

In het jaar 2006 hebben we in september het 100-jarig bestaan gevierd. Vooral de tentoonstelling die door een aantal zeer gedreven personen was opgezet, was een groot succes. Meer dan 300 personen bezochten deze tentoonstelling. We hebben er een archief vol met documenten aan overgehouden.

Onder de vleugels van de kerk

Na het vertrek van Ds. Visscher ging ook het verschil in modaliteit (vrijzinnig/orthodox) in deze omgeving een rol spelen. De Hervormde gemeente te Rottevalle neigde meer naar de vrijzinnige richting, terwijl Noord- Jeruël meer orthodox in de leer bleef. Dat bracht verwijdering, waardoor de contacten minder werden. Zo moesten we voor doop en avondmaal uitwijken naar buurgemeenten.
Gelukkig kwam er in de jaren tachtig van de vorige eeuw een kentering. Door de wens van beide zijden om de verhoudingen weer op de rails te zetten, is er in 1986 een kerkenraadscommissie gevormd, die het kerkelijk functioneren van Noord-Jeruël begeleid. De samenwerking tussen de protestantse gemeente Rottevalle en Noord Jeruël uit zich vooral in het houden van een aantal gezamenlijk erediensten per jaar.

Noord-Jeruël is een zelfstandige evangelisatie onder de vlag van de Protestantse Kerk Nederland. Er is elke zondag dienst om 9.30 uur. Aangezien we geen vaste voorganger hebben, is er zondags altijd een gastprediker. Dit kan een dominee zijn of een kerkelijk werker met een preek bevoegdheid.

Alle andere werkzaamheden worden door bestuur en kerkenraadsleden verricht. Dit houdt in o.a. pastorale arbeid, huisbezoek, koster werkzaamheden e.d.
Ook zijn onze leden actief in het geven van vrijwillige hulp bij het maaien, opknappen van de gebouwen, schoonmaakklussen, enz.

Eveneens is er een zangvereniging, “Halleluja” die optreedt in de diensten van Kerst en Pasen. Ook bij ons unieke gemeentekerstfeest staan zij paraat.
Verder is er een vrouwengroep die in de wintermaanden bij elkaar komt om samen te luisteren naar actuele zaken. Elk jaar proberen ze weer een zo breed mogelijk programma voor het voetlicht te brengen.

En niet te vergeten, het werk van de zondagsschool. Hierbij wordt leiding gegeven door vijf dames uit de gemeente die de kinderen in de leeftijd van 0 tm 12 jaar in aanraking brengen met het evangelie. Op de zondagavond voor kerst is er hun eigen zondagsschool kerstfeest. Ook is er in de zomer een uitstapje met de hele groep. De zondagsschool doet tevens dienst als oppas voor de hele kleintjes.

Aantal leden

Onze vereniging bestaat uit belijdende leden, doopleden en mensen die zich bij onze kerkgemeenschap hebben aangesloten. Op papier zijn dat er ongeveer 120 personen. De geregelde kerkgangers bedragen ongeveer 40 personen. Bij speciale diensten en de hoogtijdagen van de kerk mogen we doorgaans toch wel rekenen op een aantal van 75 /80 personen.

Met deze informatie hebben wij u een indruk willen geven van onze evangelisatie vereniging: “Noord-Jeruël”. Wij zijn een streekgemeente waarvan de meeste leden van buiten Houtigehage komen. Door het uiteen vallen van bestaande evangelisaties in de omgeving hebben velen bij ons kerkelijk onderdak gevonden. Mede door de kleinschaligheid is een hechte kerkelijke gemeenschap ontstaan waarbij u zich vast gauw thuis zult voelen.

Ook voor nieuwe ideeën en nieuw elan staan wij open, en zo hopen we samen dit kleine stukje wijngaard in stand te houden.

Met vriendelijke groet,

Bestuur en kerkenraad van Noord- Jeruël

kenmerken van onze gemeente zijn:

  • Kleinschalig
  • Laagdrempelig
  • Kindvriendelijk
  • Gezellig

Laat ons samen loven en prijzen de Heer!

Komt u eens kennismaken!