Naam en bezoekadres 

Evangelisatie Vereniging Noord-Jeruël
Ds. Visscherwei 71
9223 LK Houtigehage

RSIN /fiscaal nummer ANBI

816175883

KvK nummer

40003089

Bankrekeningnummer

NL 31 RABO 0356.4044.63

Doelstellingen

De vereniging heeft ten doel de verbreiding van het evangelie door Schriftuitlegging, godsdienstonderwijs, huisbezoek, verspreiding van de Heilige Schrift en van andere lectuur, en andere middelen die aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.
Zij wenst langs deze weg mede te werken aan de bloei van de Protestantse Kerk in Nederland.

Beleidsplan

Beleidsplan evangelisatie vereniging Noord Jeruël 2016-2020

Beloningsbeleid

Er zijn bij Noord Jeruël geen medewerkers in loondienst.
De pastoraal medewerker krijgt op freelance basis zijn uren betaald.
Leden van de kerkenraad, het bestuur en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

Er wordt iedere zondagochtend een eredienst gehouden in de kapel Noord Jeruël.
Een aantal keren per jaar zijn er speciale of themadiensten:
– Bediening van het Heilig Avondmaal
– Gezinsdiensten in samenwerking met de zondagsschool
– Evangelisatiediensten vaak met een optreden van een gospelgroep
– Vieringen van christelijke feestdagen als pasen, pinksteren en kerst
Verder zijn er diensten ter gelegenheid van doop, huwelijk of overlijden.

Iedere tweede zondag van de maand is er na de dienst koffiedrinken in het gebouw naast de kerk.

Tijdens de erediensten is er voor alle kinderen van 0 tot en met 12 jaar zondagsschool in het gebouw naast de kerk. Hier wordt gezongen, een bijbelverhaal verteld en geknutseld of een spel gedaan. Jaarlijks is er een uitje voor de kinderen.

Er is een vrouwengroep die een aantal keren per jaar bij elkaar komt voor een thema-avond. Zij verzorgen ook bezoekjes aan ouderen en zieken in de gemeente.

Tijdens het kerkelijke seizoen komt iedere eerste zondag van de maand een gespreksgroep bij elkaar. Hier wordt gesproken over het geloof maar ook over maatschappelijke en persoonlijke onderwerpen.

Het zangkoor ‘Halleluja’ oefent wekelijks en treedt een aantal keren per jaar op.

Tweemaal per jaar wordt een algemene vergadering gehouden. In het voorjaar is er de ledenvergadering waarin het jaarverslag en het financiële jaaroverzicht worden doorgenomen en in het najaar een gemeenteavond over alle lopende zaken.

Verder zijn er vele kleine en grote taken die door gemeenteleden vervuld worden zodat Noord Jeruël een bloeiende gemeenschap is. Vaak gaat het om praktische zaken maar ook het omzien naar elkaar wordt door ieder uitgedragen.

Financiële verantwoording

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting